Susisiekime

El. paštas: info@cargowin.eu
Telefonas: +370 686 89985

Įmonė

UAB Krovinių pasaulis
Įmonės kodas: 304346878
Adresas: Šilutės pl. 27, LT-91107 Klaipėda

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS – SUSITARIMAS TARP NAUDOTOJO IR CARGOWIN


1.       Sąvokos

1.1.    “CargoWin”, toliau tekste vadinama Platforma – internetinė svetainė/platforma, kuri yra pasiekiama adresu www.cargowin.eu.

1.2.    „Naudojimosi taisyklės“ , toliau tekste vadinama Taisyklės - šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, apibrėžiančios naudojimosi Platforma sąlygas Vartotojams ir Klientams (tik tuo atveju, kai sutinkama laikytis šių Naudojimosi Taisyklių).

1.3.    “Vartotojas”  -  fizinis asmuo veikiantis savo kaip asmens arba atstovaujantis ir veikiantis kito subjekto vardu, užsiregistravęs ir veikiantis Platformoje.

1.4.    “Klientas” – fizinis arba juridinis asmuo arba kitas subjektas, tiesiogiai arba per jį atstovaujantį asmenį (vartotoją) veikiantis ir besinaudojantis Platforma ir jos teikiamomis paslaugomis.

1.5.    “Krovinio siuntėjas” – Klientas, kuris laikydamasis Naudojimosi taisyklių, skelbia Platformoje krovinius, teikia Vežėjams paskyrimus, sudaro Sandorius.

1.6.    “Vežėjas” – Klientas, kuris laikydamasis Naudojimosi taisyklių, teikia kainos pasiūlymus kroviniams, priima Siuntėjų paskyrimus, sudaro Sandorius.

1.7.    “Ekspeditorius” – Klientas, kuris Platformoje veikia ir kaip Siuntėjas ir kaip Vežėjas.

1.8.    „Sandoris“ – tarp platformos klientų sudarytas krovinių pervežimo arba kitas susitarimas, registruojamas Platformoje.

1.9.    „Aukcionas“ – Siuntėjo paskelbta informacija apie krovinį, kuriam laukiama kainos pasiūlymų. Aukcionai yra šių tipų:

-          „Uždaras“ – matomas tiktai Siuntėjo atrinktiems Vežėjams ir Ekspeditoriams.

-          „Atviras“ – matomas visiems Vežėjams ir Ekspeditoriams, išskyrus Siuntėjo įtrauktiems į blokuojamųjų sąrašą.

1.10.                     „Paskyrimas“ – Siuntėjo atliekamas krovinio pervežimo paskyrimas Vežėjui.

1.11.                     LR – Lietuvos Respublika.

1.12.                     „Platformos operatorius“ – Uždara Akcinė Bendrovė „Krovinių pasaulis“.


2.       Registracija platformoje

2.1.    Registruotis ir naudotis platforma gali:

2.1.1.  Asmenys ne jaunesni negu 18 metų amžiaus.

2.1.2.  Asmenys ir kiti subjektai sutinkantys su šiomis Naudojimosi Taisyklėmis.

2.2.    Registracijos metu besiregistruojantis Vartotojas privalo:

2.2.1.  Nurodyti ką atstovauja: save ar kitą subjektą.

2.2.2.  Nurodyti Platformos teikiamų galimybių  naudojimo apimtį: naudosis kaip Vežėjas, Siuntėjas ar Ekspeditorius.

2.2.3.  Nurodyti tikslius savo ir atstovaujamo subjekto duomenis.

2.2.4.  Atstovaudamas kitą subjektą, privalo turėti pastarojo įgaliojimą veikti jo vardu. Priešingu atveju prisiima pilną atsakomybę už savo veiksmus, kaip fizinis asmuo.


3.       Naudojimosi atsisakymas, suspendavimas

3.1.    Vartotojas bet kada gali atsisakyti naudotis Platforma ir pareikalauti pašalinti jo registracijos duomenis iš Platformos. Šalinimas atliekamas per 15 kalendorinių dienų.

3.2.    Klientas bet kada gali atsisakyti naudotis Platforma, apie tai pranešdamas raštu, ir pareikalauti pašalinti jį atstovaujančių Vartotojų registracijos duomenis iš Platformos. Šalinimas atliekamas per 15 kalendorinių dienų.

3.3.    Klientas bet kada gali pareikalauti pašalinti jį atstovaujančio Vartotojo registracijos duomenis iš Platformos, apie tai pranešdamas raštu. Šalinimas atliekamas per 15 kalendorinių dienų.

3.4.    Naudojimosi atsisakymas nenutraukia iki naudojimosi nutraukimo susidariusių prievolių vykdymo įsipareigojimų.

3.5.    Vartotojas arba/ir Klientas negali reikalauti atstatyti, pateikti duomenis po jų šalinimo.

3.6.    Vartotojo ir/arba Kliento teisė naudotis Platforma gali būti sustabdyta neribotam laikui Operatoriaus sprendimu, jeigu Vartotojas arba/ir Klientas:

3.6.1. Pažeidžia šias taisykles.

3.6.2.  Pažeidžia trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

3.6.3.  LR arba Europos Sąjungos institucijų nurodymu.


4.       Taisyklių galiojimas ir keitimas

4.1.    Šios taisyklės apibrėžia ir susistemina informaciją, susijusią su veikla Platformoje, iš to kylančius įsipareigojimus, leistinas ir neleistinas veiklas, atsakomybes. Taisykles sudaro informacija pateikta jose, bei informacija, prieinama per aktyvias nuorodas iš Taisyklių.

4.2.    Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo www.cargowin.eu datos.

4.3.    Vartotojo ir jo atstovaujamo Kliento sutikimas ir įsipareigojimas laikytis šių Taisyklių atsiranda  kai vartotojas paspaudžia ant „Sutinku su naudojimo taisyklėmis ir susitarimu“ (arba kitokio turinio sakinio, jeigu registracijos metu pateikiamas kitas).

4.4.    Nėra galimybės arba situacijos, kai Vartotojas arba Klientas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ne pilna apimtimi arba su išimtimis, be atskiro raštiško Platformos operatoriaus sutikimo.

4.5.    Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.cargowin.eu datos, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma vėlesnė įsigaliojimo data.

4.6.    Taisyklių pakeitimo arba papildymo įsigaliojimo momentas negali būti siejamas su elektroninio, žodinio ar kitu būdu pateikto (išskyrus www.cargowin.com) pranešimo apie šiuos pakeitimus gavimu, susipažinimu, sutikimu.

4.7.    Vartotojui arba Klientui nesutinkant su Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Platforma bei jos teikiamomis funkcijomis ir paslaugomis. Tokiu atveju privaloma nutraukti veiklą Platformoje, o jos nenutraukus laikoma, kad Vartotojas ir/arba Klientas sutiko su Taisyklėmis, jų pakeitimais ir papildymais.

4.8.    Vartotojai yra informuojami apie Taisyklių pakeitimus bei papildymus elektroniniu paštu jų paskyrose nurodytais elektroninio pašto adresais. Taip pat gali būti informuojami ir kitomis priemonėmis.


5.       Duomenys  ir informacija

5.1.    Vartotojai privalo Platformoje įvesti, redaguoti, koreguoti, įkelti ir registruoti tiktai tikrą, nedezinformuojančią, nediskriminuojančią, nežeminančią, neprieštaraujančią LR ir Europos Sąjungos teisiniams aktams informaciją.

5.2.    Vartotojai yra visiškai atsakingi už pateikiamų duomenų teisingumą ir prisiima visišką atsakomybę už šių duomenų vartojimo teisės turėjimą arba neturėjimą.

5.3.    Platforma ir jos Operatorius jokiu būdu neatsako už Vartotojų ir/arba Klientų Platformoje pateiktos informacijos turinį. Taip pat neatsako už Vartotojų ir/arba Klientų atliekamus veiksmus, Sandorių atsisakymą arba nevykdymą ir jų sąlygų nesilaikymą, bei nuostolius patirtus naudojantis Platforma.

5.4.    Tuo atveju, kai Klientas atstovaujamas Vartotojo patalpina Platformoje informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, ar kitą informaciją), tuo pačiu suteikia Platformai neišimtinę, visur galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti ar išimti iš Platformos.

5.5.    Platforma ir jos Operatorius įsipareigoja neatskleisti informacijos tretiesiems asmenims, nesusijusiems su Platformos naudojimu. Visais kitais atvejais Vartotojo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tiktai LR teisės aktų nustatyta tvarka.

5.6.    Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, Operatorius turi teisę perduoti visą turimą informaciją apie Vartotoją ir/arba Klientą atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.


6.       Force Majore (Nepaprastosios aplinkybės)

6.1.    Šalys, priėmę įsipareigojimus pagal šias Taisykles, yra atleidžiamos nuo atsakomybės LR teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force-majeure) sukeltų aplinkybių.

6.2.    Taisyklių prasme nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį ar reiškinį, kurių šalys negali kontroliuoti, ir kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“, patvirtintose 1996-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.840.

6.3.    Esant nenugalimos jėgos aplinkybei arba aplinkybėms, prisiėmusi įsipareigojimus šalis privalo apie tai raštu informuoti kitą šalį kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų kai tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybė atsirado, nurodydama tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių prigimtį ir tikėtiną tokios aplinkybės tęstinumo laiką. Nepranešus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų laikotarpį,  negali reikšti pretenzijų dėl Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, remdamasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, ir įsipareigoja atlyginti visus kitos šalies patirtus nuostolius.


7.       Privatumas

7.1.    Platforma nerenka, netvarko ir nesaugo Platformos vartotojų asmens duomenų.

7.2.    „Cookie“ (slapukai) naudojami lankomumo statistikos tikslais, bei personalizuotų platformos pranešimų perdavimui Vartotojams. Mes turime teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti „cookie“ naudojimą savo interneto naršyklėje.

7.3.    Vartotojams draudžiama komentaruose , susirašinėjime tarp Platformos naudotojų, naudoti: necenzūrinę leksiką, įžeidžiančius tekstus, bet kokią neapykantą skatinančius tekstus, grąsinančius tekstus, reklaminius tekstus. Šias Taisykles pažeidžiantys vartotojai ir/arba Klientai bus šalinami iš Platformos ir neteks teisės ja naudotis.

7.4.    Vartotojams yra draudžiama kenkti Platformos sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems Vartotojams naudotis Platforma.


8.       Mokesčiai

8.1.    Klientai ir juos atstovaujantys Vartotojai naudojasi Platforma neatlygintinai arba/ir už užmokestį, priklausomai nuo sąlygų, pateikiamų Platformos kainoraštyje, pasiekiamame nuorodoje  http://www.cargowin.eu/how-much-cost/ arba pagal individualią sutartį tarp Operatoriaus ir Kliento.

8.2.    Jeigu Klientui, pagal kainoraštį priklauso priskaičiuoti mokėtinas sumas ir pateikti sąskaitą faktūrą, Operatorius pasibaigus einamajam mėnesiui iki sekančio mėnesio 10 dienos išrašo ir elektroniniu būdu pateikią sąskaitą faktūrą Klientui.

8.3.    Klientas privalo apmokėti sąskaitą faktūrą per joje nurodytą terminą. Operatoriui negavus arba gavus tik dalinį apmokėjimą, Operatorius turi teisę suspenduoti ir šalinti Kliento ir/arba jį atstovaujančių Vartotojų paskyras.


9.       Autorinės teisės

9.1.    Operatorius pasilieka visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Platformoje pateikiamą turinį, dizainą ir naudojamą programinę įrangą.

9.2.    Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Platformoje skelbiamą turinį, Jūs turite gauti mūsų raštišką sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį.


10.   Garantijos

10.1.   Operatorius stengiasi užtikrinti sklandų Platformos veikimą, tačiau nesuteikia vartotojams garantijų dėl Platformos nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Operatorius pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Platformos ar tam tikros jo dalies veikimą.

10.2.   Operatorius neatsako už Platformos turinyje pasitaikančius netikslumus ar klaidas. Platformos pakeitimus ir pataisymus Operatorius gali atlikti bet kuriuo metu.

10.3.    Tais atvejais, kai Platformoje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, Operatorius neatsako už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūri, jų neatstovauja ir nekontroliuoja.


11.   Taikoma teisė

11.1.  Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2.   Šių taisyklių pagrindu atsiradusiems santykiams taikoma LR teisė.